moje_udaje
info
O APLIKACI
O SPOLEČNOSTI
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE PRAHA SVÍTÍ

Společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402.

STAŽENÍM APLIKACE PRAHA SVÍTÍ TÍMTO AKCEPTUJETE NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TÉTO APLIKACE A POTVRZUJETE, ŽE S NIMI SOUHLASÍTE.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402 (dále jen „společnost THMP“) je provozovatelem mobilní aplikace PRAHA SVÍTÍ a tímto stanoví tyto všeobecné podmínky užívání mobilní aplikace PRAHA SVÍTÍ, přičemž tato pravidla představují úplná a právně vymahatelná pravidla a zásady užívání Aplikace (dále jen „pravidla“).

Mobilní aplikace PRAHA SVÍTÍ (dále jen „Aplikace“) je určena výlučně pro hlášení poruch a nelegálních výlepů černé reklamy na stožárech veřejného osvětlení a novém městském mobiliáři v hlavním městě (dále jen „účel“).

Výlučným vlastníkem Aplikace je společnost THMP. Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k obsahu Aplikace (texty, fotografie, obrázky, loga a další), jakož i ke zdrojovému kódu a programovému vybavení Aplikace, náleží výlučně do vlastnictví společnosti THMP. Společnost THMP se dále stává vlastníkem veškerého obsahu, který uživatel prostřednictvím Aplikace zašle společnosti THMP. Společnost THMP si dále vyhrazuje právo s tímto obsahem naložit dle svého uvážení.

Jako uživatel je pro účely těchto pravidel považována jakákoliv osoba, která má na elektronickém zařízení, které má ve vlastnictví, případně na elektronickém zařízení, které je oprávněna užívat, staženou a nainstalovanou Aplikaci (dále jen „uživatel“).

Každý uživatel Aplikace je povinen při používání Aplikace dodržovat tyto pravidla a platné a účinné právní předpisy na území České republiky.

Společnost THMP je dále oprávněna na základě vlastního rozhodnutí pravidelně upravovat Aplikaci, a to vč. jejího obsahu, vzhledu či funkcí aj.
Užíváním Aplikace se uživatel zavazuje dodržovat veškerá zde stanovená pravidla užívání Aplikace.

Užívání aplikace je bezplatné.

II. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Uživatel je oprávněn veškeré informace či data z Aplikace užívat pouze k účelu stanovenému těmito pravidly.

Jakékoliv nakládání s informacemi či daty z Aplikace, a zejména jejich uchovávání, zobrazování, distribuce či obdobné úkony je uživatel oprávněn činit pouze pro vlastní osobní potřebu. Používání Aplikace pro jiný účel než, který je uvedený v těchto pravidlech, vč. použití Aplikace pro obchodní nebo komerční účely, je zakázáno.

Uživatel si je při užívání Aplikace vědom zejména následujících povinností vůči společnosti THMP:

• je plně svéprávný, a to vzhledem ke svému věku, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

• před zahájením užívání Aplikace se důsledně a úplně seznámil s těmito pravidly, je s pravidly srozuměn a souhlasí s nimi;

• veškeré údaje, které užívání Aplikace poskytuje, jsou pravdivé, úplné, správné a přesné.


Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti THMP jakékoliv informace či data z Aplikace zpřístupňovat jakékoliv třetí osobě, a to jakýmkoliv způsobem.

Uživatel nesmí při používání Aplikace porušit platné a účinné právní předpisy, dobré mravy, užívat Aplikaci k protiprávním účelům, porušovat autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví.

Uživatel nesmí používáním Aplikace zejména:

• zasahovat do práv duševního vlastnictví třetích osob (tj. zejména autorská práva a práva průmyslového vlastnictví),

• porušovat či podněcovat k jakémukoliv jednání, které by porušovalo platné a účinné právní předpisy,

• nahrávat do Aplikace obsah klamavý, podvodný či zavádějící,

• nahrávat do Aplikace obsah vulgární, pornografický či urážející,

• nahrávat do Aplikace obsah potlačující základní práva a svobody jedince,

• nahrávat do Aplikace obsah jinak nezákonný či škodlivý,

• obsah Aplikace měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jinému účelu, než je stanoveno v těchto pravidlech bez souhlasu společnosti THMP.


Uživatel dále není oprávněn vytvářet odvozené produkty Aplikace, a to jakéhokoliv druhu, ani umožnit tak činit jakékoliv třetí osobě.


Uživatel nesmí Aplikaci používat nezákonným způsobem ani k nezákonným účelům, nebo účelu, který není v souladu s těmito pravidly.


Společnost THMP upozorňuje uživatele, že používání Aplikace je dle platných a účinných právních předpisů na území České republiky během řízení motorového či nemotorového vozidla zakázáno.


Společnost THMP nedoporučuje Aplikaci užívat uživateli během přecházení pozemní komunikace či za jiných obdobných situací, při nichž může uživatel způsobit sobě či třetí osobě újmu na životě, zdraví či majetku.


Společnost THMP si vyhrazuje právo zablokovat či jinak omezit užívání aplikace uživateli v případě, že je jejím uživatelem použita v rozporu s těmito pravidly nebo zneužita k jinému účelu, než je stanoveno v těchto pravidlech.


V případě, že uživatel užívá Aplikaci v rozporu s těmito pravidly nebo s platnými a účinnými právními předpisy a takovým jednáním způsobí vznik škody, je uživatel povinen společnosti THMP škodu uhradit, a to v plné výši.


Za užívání Aplikace v rozporu s těmito pravidly se považují také nedovolené zásahy do její funkčnosti či obsahu.


Společnost THMP má právo kdykoliv Aplikaci odstavit (trvale či po přechodnou dobu) či částečně znepřístupnit k užívání. Uživateli v takovémto případě nevyplývají vůči THMP žádná práva či nároky.


III. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI THMP

Společnost THMP nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s užíváním Aplikace, nebo používáním přístupu k Aplikaci, včetně případné škody vzniklé stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Aplikace, počítačovými či jinými viry, škodu v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům v rámci Aplikace.

Konkrétní uživatel Aplikace v plném rozsahu odpovídá za vlastní podnět o poruchách a nelegálních výlepech černé reklamy na stožárech veřejného osvětlení v hlavním městě vč. veškeré dokumentace (a to i fotodokumentace), kterou prostřednictvím Aplikace společnosti THMP odeslal. Každý uživatel rovněž zcela odpovídá za jím pořízený obsah při používání Aplikace, stejně tak odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobil porušením těchto pravidel nebo platných právních předpisů.

Společnost THMP neodpovídá za funkčnost, dostupnost ani kvalitu Aplikace a jejího obsahu.

Společnost THMP nenese také odpovědnost za jakékoliv škody nebo změny mobilního telefonu Uživatele, vzniklé v důsledku nainstalování či používání Aplikace.

Uživatel aplikace užívá aplikaci na vlastní riziko a odpovědnost.

Společnost THMP nenese žádnou odpovědnost za způsob a okolnosti, za jakých uživatel pořídí obsah, jenž prostřednictvím aplikace zašle společnosti THMP.

IV. TECHNICKÁ PODPORA APLIKACE

Společnost THMP poskytuje technickou podporu Aplikace. V případě technické chyby se uživatel Aplikace může obracet na e-mailovou adresu: podpora@thmp.cz.

V. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Uživatel aplikace bere na vědomí, že společnost THMP je oprávněna v souvislosti s užíváním Aplikace shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje uživatelů, a to výlučně pro účel stanovený těmito pravidly.

Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně se nacházejí ZDE.

VI. ROZHODNÉ PRÁVO, PLATNOST A ÚČINNOST PRAVIDEL, ZMĚNA PRAVIDEL

Na tato pravidla, stejně jako všechny závazky vzniklé v důsledku užívání této aplikace, se použije český právní řád, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoliv případné spory vzniklé v souvislosti s užíváním této Aplikace budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

Společnost THMP si vyhrazuje právo tato pravidla jednostranně kdykoliv měnit či doplňovat i bez předchozího upozornění uživatelů, a to okamžikem uveřejnění aktualizované verze těchto pravidel či jiným vhodným způsobem. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozí verze pravidel Aplikace.

Společnost THMP si také vyhrazuje právo jednostranně kdykoliv používání či poskytování Aplikace ukončit.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 01. 10. 2020.